03 فوریه

چیدمان تسهیلات

QAP یا Quadratic Assignment Problem ساده ترین حالت مسائل چیدمان تسهیلات هستند که در آن مساحت همه دپارتمان ها یکسان است. 
اگر تسهیلات با مساحت یکسان در نظر گرفته شود و از قبل تعدادی مکان مشخص برای قرار گرفتن دپارتمان ها تعیین شده باشد، فضای جواب مساله گسسته است که در واقع همان QAP است. در حالت پیوسته دپارتمان ها دارای مساحت نابرابر بوده و می توانند در هر نقطه ای واقع شوند و برای حل این گونه مسائل به سمت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط (MIP) برای دپارتمان های مستطیلی و گراف برای اشکال L، T و U متمایل خواهیم شد.
چیدمان بلوکی به معنای تعیین مکان و شکل دپارتمان ها است. سایر جزئیات طرح از جمله راهروها و مکان های ورود و خروج بعدا در چیدمان بدست آمده گنجانده خواهند شد.